Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Tele- i Radiotechniczny

      Co to jest?

Aktywa trwałe wg stanu na dzień 31.12.2017 r. w tys. PLN

 

 

 

I.WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

193,5

 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

0,0

 

2. Inne wartości niematerialne i prawne

193,5

 

II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

14 410,1

 

1. Środki trwałe

 11 958,8

 

a) grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

869,5

 

    b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

6 525,9

 

    c) urządzenia techniczne i maszyny

4 065,9

 

    d) środki transportu

44,9

 

    e) inne środki trwałe

452,6

 

2. Środki trwałe w budowie

2 451,3

 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

          -

 

III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

          -

 

IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

3 458,6

 

1. Nieruchomości

3 431,9

 

2. Długoterminowe aktywa finansowe (udziały w pozostałych jednostkach)

26,7

 

RAZEM

18 062,2

 

 

Szukaj w tym dziale: