Biuletyn Informacji Publicznej
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Aktywa trwałe w tys. PLN wg stanu na dzień:

31.12.2019

I.WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

186,8

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

0,0

2. Inne wartości niematerialne i prawne

186,8

II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

36 192,5

1. Środki trwałe

26 968,3

a) grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

1 627,3

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

10 061,1

c) urządzenia techniczne i maszyny

11 610,3

d) środki transportu

80,7

e) inne środki trwałe

3 588,9

2. Środki trwałe w budowie

9 224,2

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,0

III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

0,0

IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

3 899,8

1. Nieruchomości

3 745,2

2. Długoterminowe aktywa finansowe

154,6

RAZEM

40 279,1

 

Szukaj w tym dziale: