Biuletyn Informacji Publicznej
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Aktywa trwałe w tys. PLN wg stanu na dzień:

31.12.2021

 

 

I.WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

53,4

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

0,0

2. Inne wartości niematerialne i prawne

53,4

II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

49 095,1

1. Środki trwałe

28 297,3

3a) grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

1 962,1

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

12 275,3

c) urządzenia techniczne i maszyny

11 153,7

d) środki transportu

43,8

e) inne środki trwałe

2 862,4

2. Środki trwałe w budowie

20 797,8

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,0

III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

0,0

IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

6 028,4

1. Nieruchomości

6 007,3

2. Długoterminowe aktywa finansowe

21,1

RAZEM

55 176,9

 

Szukaj w tym dziale: