Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Tele- i Radiotechniczny

      Co to jest?

Aktywa trwałe wg stanu na dzień 31.12.2016 r. w tys. PLN

     

I.WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

63,4

 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

63,4

 

2. Inne wartości niematerialne i prawne

0,0

 

II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

18 355,3

 

1. Środki trwałe

16 212,0

 

a) grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

5 434,9

 

    b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

8 221,3

 

    c) urządzenia techniczne i maszyny

2 075,3

 

    d) środki transportu

69,4

 

    e) inne środki trwałe

411,1

 

2. Środki trwałe w budowie

2 143,3

 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

          -

 

III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

          -

 

IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

9 376,8

 

1. Nieruchomości

9 350,1

 

2. Długoterminowe aktywa finansowe (udziały w pozostałych jednostkach)

26,7

 

RAZEM

27 795,5

 

 

Szukaj w tym dziale: