Biuletyn Informacji Publicznej
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Główny Księgowy

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy:  1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • prowadzenie pełnej rachunkowości Instytut Sieci oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Prezesa Centrum Łukasiewicz;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie zatwierdzonego planu finansowego;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi, przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej;
 • opracowywanie projektu przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Instytutu dotyczących prowadzenia rachunkowości;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiza;
 • bieżąca weryfikacja stanu aktywów i pasywów, kont wynikowych oraz pozabilansowych oraz wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
 • dokonywanie kontroli wykonania planu finansowego oraz analizy wydatków;
 • monitorowanie płynności finansowej Instytutu Sieci;
 • opracowywanie analiz i symulacji finansowych;
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Instytutu.

Wymagania formalne:

 •  wymagania zgodne z art. 54 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w zakresie: wykształcenia, stażu pracy, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych, niekaralności, obywatelstwie i znajomości języka polskiego.

Oczekiwania:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku Głównego Księgowego w sektorze finansów publicznych;
 • znajomość ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • znajomość przepisów z zakresu: rachunkowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych;
 • umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych;
 • doświadczenie w tworzeniu, analizie i modyfikowaniu polityki rachunkowości oraz gospodarki finansowej dla jednostek sektora finansów publicznych;
 • umiejętność analitycznego myślenia, podejmowania decyzji, sumienność i dokładność;
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawnych;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań;
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS Office);
 • biegła znajomość programów księgowo-finansowych (systemu klasy ERP) i obsługi bankowości elektronicznej;

Oferujemy:

 • pracę w innowacyjnym Instytucie Sieci;
 • benefity pozapłacowe (możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz z prywatnej opieki medycznej);
 • atrakcyjny pakiet socjalny (dofinansowanie do „wczasów”, karty podarunkowe z okazji świąt);
 • możliwość rozwoju kompetencji dzięki szerokiemu wachlarzowi kursów i szkoleń.

Dokumenty:

 • CV

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą – Łukasiewicz - Instytut Tele-i Radiotechniczny w Warszawie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza – Łukasiewicz Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@itr.org.pl do dnia 11 maja 2020 roku.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

PEŁNA TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu Sieci.

Opublikowano: 24.04.2020

 

Szukaj w tym dziale: